Kriteriji merjenja

Kakovost zraka v notranjih prostorih je običajno seštevek naslednjih parametrov: pogojev v prostoru, kot so vlaga in temperatura in vsebnost različnih  onesnaževal (naravnih in proizvedenih).
Za te parametre po vsem svetu obstaja mnogo različnih standardov, smernic in  predpisov, ki so odvisni od tipov stavb in namembnosti prostorov. Pri tem je treba  upoštevati, da smo ljudje med seboj močno različni in imamo različne stopnje  ugodja in tolerančne pragove.

Zaradi enostavnosti in cenovno  ugodnih razpoložljivih naprav kakovost notranjega zraka najpogosteje merimo  in opisujemo z naslednjimi parametri:

 • temperaturo,
 • relativno vlažnostjo (RH) in
 • vsebnostjo CO2 v notranjem zraku.

Ostala onesnaževala, ki se jih običajno meri predvsem pri trajnostnih certificiranih stavbah (DGNB, LEED, BREAM ...), med ostalim obsegajo tudi:

 • vsebnost HOS (formaldehid in benzen),
 • delce PM10 ali PM2,5,
 • azbest,
 • mikrobe (kot so glive ali bakterije),
 • tobačni dim,
 • ogljikov monoksid,
 • žveplov dioksid in dušikov dioksid,
 • radon,
 • amonijak in
 • ozon.

Kakovost zraka v notranjih prostorih je mogoče izmeriti z uporabo merilnih postaj za spremljanje kakovosti zraka, ki se jih namesti v notranjih prostorih.

Koncentracije nekaterih onesnaževal v zaprtih prostorih so pogosto dva - do petkrat večje od običajnih koncentracij na prostem (Vir: ameriška Agencija za varstvo okolja).